VEEBIKESKKONNA KASUTUSTINGIMUSED

Printer-friendly versionPDF version

Preambula

Käesolevad Photoexpress veebikeskkonna kasutustingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad aadressil www.photoexpress.ee asuva Photoexpress veebikeskkonna / mobiilirakenduse (edaspidi Veebikeskkond) haldaja, kelleks on Nordic Digital AS (registrikood 10240231, asukoht Tööstuse tee 6, Tõrvandi alevik, Kambja vald, 61715 Tartumaa, Eesti tel 800 3686, e-post info@photopoint.ee, edaspidi Müüja), ja Veebikeskkonna kasutaja (edaspidi Kasutaja) vahelisi Veebikeskkonna kasutamisest ja selle käigus sõlmitavatest tehingutest tulenevaid õigussuhteid, samuti Veebikeskkonna kasutamise üldiseid nõudeid.

Kasutajal on võimalik Veebikeskkonna vahendusel sõlmida Müüjaga leping Veebikeskkonnas pakutavate toodete ja teenuste (edaspidi ka Toode või Tooted) tellimiseks.

Enne Toote tellimist ja Teenuse kasutamist kinnitab Kasutaja, et ta on Tingimustega tutvunud, nõustub neid täitma ja järgima ning käsitleb neid Müüjaga sõlmitava tehingu siduvate tingimustena. Tingimustega mittenõustuval Kasutajal on keelatud Müüjalt Tooteid tellida.

Lisaks Tingimustele reguleerivad Müüja ja Kasutaja vahelisi Veebikeskkonna kasutamisest tekkivaid õigussuhteid ka Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid ja GDPR, millistest tuleb Müüjal ja Kasutajal lähtuda ka Tingimustes eraldi reguleerimata jäänud küsimustes.

Müüja jaoks on oluline Kasutajate privaatsus ning käesolevate privaatsustingimuste eesmärk on tagada mh selgus, kuidas Müüja kogub, kasutab, avalikustab, edastab ja salvestab isikuandmeid. Müüja väärtustab oma klientide (Kasutajate) privaatsuse kaitsmist ning on selleks kasutusele võtnud protseduurilised ja tehnilised kaitsevahendid Kasutajate turvalisuse ja isikuandmete puutumatuse kaitseks. Privaatsustingimused on täpsemalt reguleeritud käesolevate Tingimuste peatükis 7 (privacy policy).

Müüja kogub Kasutaja kohta andmeid, mis tulenevad Veebikeskkonna kasutamisest, muu hulgas näiteks 1) seoses teenustega, mis võimaldavad Kasutajal luua Veebikeskkonnas kontosid või profiile, sh andmed, mis on vajalikud konto või profiili loomiseks (nt Kasutaja nimi ja e-posti aadress); 2) kui Kasutaja esitab Veebikeskkonnas tellimuse, millisel juhul küsitaks Kasutaja nime, kontaktandmeid, kohaletoimetamise aadressi ja arve esitamise aadressi, samuti krediitkaardi andmeid, mis on vajalikud tellimuse töötlemiseks; 3) kui Kasutaja osaleb Müüja korraldatud või sponsoreeritud kampaanias; 4) kui Müüja palub vastata küsitlustele, mida kasutatakse uurimuste, analüüsi või kliendigruppide mõõtmise eesmärgil; 5) turundamiseks; 6) Kasutajaga suhtlemine (sh päringutele vastamine); 7) teenuste ja veebikeskkonna täiendamiseks ja kasutusmugavuse parandamiseks; 8) Kasutajate teavitamiseks; 9) tellimuste töötlemiseks, sh Toodete edastamiseks ja kohaletoimetamiseks; 10) küsitluste läbiviimiseks; 11) müügikampaaniate korraldamiseks jne.

Kolmandale isikule, kellega Müüja jagab Kasutaja andmeid kooskõlas Tingimustega ja GDPR-iga (nt analüütika, reklaamkanalid, kolmandad osapooled jne), kohustub Müüja tagama Kasutaja andmete samaväärse kaitse nagu Müüja kohustub rakendama Tingimustes.

Müüja säilitab Kasutaja isikuandmeid seni, kuni see on vajalik eeltoodud eesmärkide täitmiseks. Kasutajal on õigus nõuda oma andmete kustutamist või muutmist Müüja andmebaasis. Kasutajal on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi Müüja poolt saadetavaid pakkumisi või teenuseid. Andmete kustutamist, nõusoleku tagasivõtmist ja/või muutmist saab taotleda oma Veebikeskkonnas toodud kontaktandmete kaudu ja e-posti info@photopoint.ee teel.

 1. Tehingu osapooled
  1. Müüja on Veebikeskkonna haldajaks olev ettevõte ärinimega Nordic Digital AS (registrikood 10240231, asukoht Tööstuse tee 6, Tõrvandi alevik, Kambja vald, 61715 Tartumaa, tel 800 3686, e-post info@photopoint.ee).
  2. Kasutajaks võib olla vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes enne tehingu tegemist kinnitab, et on Tingimustega tutvunud ning nõustub nendega ja kohustub neid täitma.
  3. Juhul, kui füüsilisest isikust Kasutaja on alla 18-aastane, kinnitab Kasutaja tehingu tegemisega, et tema poolt Müüjaga sõlmitava tehingu on tema seaduslik esindaja vastavalt seadusele eelnevalt heaks kiitnud või ta täidab tehingu vahenditega, mille andis talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.
 2. Toodete hinnad, kättesaadavus ja tooteinfo
  1. Kõikide Veebikeskkonnas pakutavate Toodete hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis ostu-müügitehingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksu, samuti muid riiklikke või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud makse (välja arvatud juhul, kui Toote kirjelduses ei ole teisiti sätestatud).
  2. Kui Kasutaja soovib Toote kohaletoimetamist, kohustub Kasutaja tasuma ka tema poolt ostetava Toote sihtkohta toimetamisega kaasneva transpordikulu (edaspidi Transpordikulu). Toote Transpordikulu suurus on sätestatud Veebikeskkonnas ja sõltub transportteenuse pakkujast ning viisist.
  3. Müüjal on ilma etteteatamata igal hetkel õigus muuta Toodete hindasid. Juhul, kui Müüja muudab Toodete hindasid pärast Kasutaja poolt Toote suhtes tellimuse esitamist, kohustub Müüja müüma Toote Kasutajale hinnaga, mis kehtis Kasutaja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel, s.o hetkel, kui Kasutaja tasus Toodete eest kooskõlas Tingimuste p-ga 4.9., 4.10. või 4.11. ning ostu-müügitehing loeti vastavalt tingimuste p-le 4.12. sõlmituks. Kui Müüja poolt muudetud hind on soodsam Kasutaja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel kehtinud hinnast, ei ole Kasutajal õigust nõuda Müüjalt hinnavahe hüvitamist või Toote müümist pärast ostu-müügitehingu sõlmimist kehtestatud soodsama hinnaga.
  4. Juhul, kui esineb eksimus (tehniline viga, töötaja eksitus või muu asjaolu) Veebikeskkonnas pakutava Toote hind on võrreldes selle Toote tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odav ja Müüja ei ole Toote juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Tootele kehtestatud allahindlusega või muu allahindamise põhjusega, siis on Müüjal õigus Tingimuste p-s 6.10. sätestatud tingimustel taganeda sellise tehnilise vea tõttu tekkinud vigase hinnaga Kasutaja poolt sõlmitud ostu-müügitehingust eeldusel, et Müüja ei ole Toodet Kasutajale edastanud.
  5. Kui Toote kirjelduses on viidatud laoseisule, siis on selle Toote kogus limiteeritud. Kasutaja peab Veebikeskkonda kasutades arvestama, et laoseisu arvestamise tehnilise eripära tõttu kajastab Toote laoseis tegelikku olukorda ajalise nihkega ja võib tegelikust seisust erineda. Samuti peab Kasutaja arvestama, et tema poolt soovitav Toode broneeritakse Müüja laoseisust Kasutajale alles pärast Toote eest tasumist Tingimustes sätestatud tingimustel ja Müüja poolt Toote kohta arve vormistamist. Seetõttu ei vastuta Müüja, kui Kasutaja poolt tellimust alustades on tema poolt soovitud Toode märgitud kui „Toode on laos“, kuid tehingu sõlmimise hetkel selgub, et Kasutaja poolt soovitud Toode on Müüja laost otsa saanud („Otsas“). Viimasel juhul muutub tehing automaatselt kehtetuks ning Müüja ei vastuta otsas olevast Tootest Kasutajale tekkida võivate võimalike kahjude eest. Samuti ei vastuta Müüja olukorras, kus vahetult pärast Kasutaja poolt Toote eest tasumist selgub, et Kasutaja poolt soovitud Toode on Müüjal otsa saanud. Sellisel juhul on Müüjal õigus tehingust Tingimuste p-s 6.10. sätestatud tingimustel taganeda ning Kasutajal ei ole sellises olukorras õigust nõuda Müüjalt lepingutäitmist ega võimalike kahjude hüvitamist.
  6. Kasutaja on kohustatud Veebikeskkonda kasutades arvestama, et Toote tooteinfo leheküljel kuvatavad tootefotod on illustratiivse tähendusega ning võivad mõnevõrra erineda Toote tegelikust väljanägemisest. Kasutajat huvitava Toote kohta täieliku ülevaate (sh toote tehnilised omadused ja väljanägemine) saamiseks on Kasutajal õigus pöörduda Müüja poole Veebikeskkonna vahendusel või Veebikeskkonnas avaldatud kontaktandmete kaudu.
  7. Müüja eestikeelse veebikeskkonna kasutamisega annab Kasutaja nõusoleku Kaupade info kuvamiseks muus keeles (st mitte eesti keeles). Kui Kasutaja soovib Kauba kohta täiendavat informatsiooni või võõrkeelne teave jääb arusaamatuks, siis on Kasutajal õigus nõuda Müüjalt täiendavat asjakohast eestikeelset teavet vormipostit??? kaudu. Kui Kasutajale ei ole vastuvõetav võõrkeelse info eelkirjeldatud viisil kuvamine, siis on Kasutaja kohustatud valima muu keele või lahkuma veebikeskkonnast.
 3. Tellimuse vormistamine, lepingu sõlmimine
  1. Toote tellimiseks tuleb Kasutajal täita Veebikeskkonnas nõutud väljad ja laadima üles soovitud failid (kui Veebikeskkond sellise valiku annab Kasutajale), mis on vajalikud Müüja poolt teenuse osutamiseks.
  2. Kasutaja on kohustatud tellitud Toote eest tasuma Müüja arvelduskontole. Kasutaja ja Müüja vaheline leping jõustub pärast tellimuse maksumuse (see võib sisaldada nii Toote hinda, Transpordikulu kui muude kõrvalteenuste maksumust) krediteerimist Müüja arvelduskontol.
  3. Kasutaja annab Müüjale õiguse tema poolt Veebikeskkonda sisestatud isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks. Müüja kasutab Kasutaja poolt sisestatud isikuandmeid üksnes tellimuse täitmiseks, tellimuse täitmisel esinenud probleemide lahendamiseks, ettevõtte turu-uuringute teostamiseks pakutava teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil, uute teenuste ja teenuste hinnastamise kujundamiseks ning teenusepakkuja uudistest teavitamiseks. Müüja kinnitab, et kõiki Veebikeskkonna kasutamise ja lepingu sõlmimise käigus teatavaks saanud Kasutaja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Isikuandmete kaitse ja privaatsuse tingimused on täpsemalt sätestatud Tingimuste peatükis 8.
  4. Tellimuse esitamisel ja enne lepingu sõlmimist on Kasutaja kohustatud tutvuma käesolevate Tingimustega. Tellimuse esitamisel kinnitab Kasutaja, et on Tingimustega tutvunud, nendest aru saanud ja nõustub kõikide Tingimustes sätetega. Soovi korral on Kasutajal võimalus Tingimused välja printida või salvestada need digitaalsel kujul enda andmekandjale.
  5. Juhul, kui Kasutaja on makseviisiks valinud „Arve“, siis saadab Müüja Kasutaja sisestatud e-posti aadressile tellimuse kohta pdf-formaadis arve, mille on Kasutaja kohustatud viivitamatult tasuma.
  6. Müüja ei ole kohustatud asuma lepingut täitma ja Toodet Kasutajale tarnima enne, kui Müüja on saanud Tingimuste tellimuse maksumus on täies ulatuses krediteeritud Müüja arvelduskontol. Eduka tellimuse sooritamise ja lepingu sõlmimise korral saadab Müüja Kasutaja poolt märgitud e-posti aadressile elektroonilise tellimuse kinnituse.
  7. Kui Kasutaja ei ole 3 kalendripäeva jooksul alates tellimuse vormistamisest tasunud tellimuses toodud Toote eest, tühistab Müüja tellimuse.
 4. Tellimuse täitmine
  1. Müüja kohustub koheselt pärast lepingu sõlmimist ja tellimuse täielikku krediteerimist Müüja arvelduskontol asuma lepingut täitma.
  2. Kui lepingu täitmiseks on vajalik Toodet transportida, siis Kasutaja ostetud Toode toimetatakse Kasutaja poolt märgitud Eesti Vabariigis asuvasse sihtkohta üldjuhul kuni kolme tööpäeva jooksul ning selle üleandmine Kasutajale toimub tööpäeviti ajavahemikus 09:00-17:00. Võimalusel helistab Toodet kohaletoimetava transpordiettevõtte esindaja Kasutajale tema poolt märgitud kontakttelefonile ette ja lepib Kasutajaga eelnevalt täpse Toote kättetoimetamisaja kokku. Kasutaja on kohustatud tagamaa Toote vastuvõtmiseks Kasutaja poolt märgitud sihtkohas enda või volitatud isiku kohalolek.
  3. Juhul, kui tellimuse täitmiseks tuleb Toode transportida välisriiki, siis täpsustab Müüja Toote sihtkohta toimetamise tähtaja Kasutajaga iga Toote puhul eraldi. Toote kättetoimetamise täpsemad tingimused väljapoole Eesti Vabariiki sõltuvad rahvusvahelise transpordiettevõtte tingimustest ja tavadest. Euroopa Liidu piires on tellitud Toote tarneaeg üldjuhul 3 - 7 tööpäeva. Väljapoole Euroopa Liitu tellimisel on Toote tarneaeg üldjuhul 14 - 30 tööpäeva. Toote saadavuse, eripära või omaduste tõttu võib tarneaeg olla pikem, millisel juhul teavitab Müüja sellest Kasutajat. Toote transpordikulud kannab Kasutaja.
  4. Kui pärast lepingu sõlmimist selgub, et Kasutaja poolt ostetud Toodet ei ole Müüja laos ja see tuleb spetsiaalselt Toote tarnijalt tellida ning on ilmne, et Toote kohaletoimetamine Tingimustes määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, või muudel juhtudel, kui tellimise täitmine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Müüja ei vastuta, teatab sellest Müüja Kasutajale viimase poolt tellimuse vormistamisel märgitud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul alates Toote kohaletoimetamisega seotud probleemi asjaolust teadasaamisest ning ühtlasi annab teada Kasutaja poolt tellitud Toote kohaletoimetamise orienteeruva tähtaja.
  5. Juhul, kui tellimuse täitmisel tekkinud viivitus on tingitud Kasutaja poolt esitatud isikuandmete ebatäpsusest või ebaõigsusest, ei vastuta sellise viivituse eest Müüja ning Kasutajal puudub õigus Lepingu p 6.1. alusel lepingust taganeda.
  6. Kui tellimise täitmiseks on vaja Toode transportida Kasutaja määratud aadressile, siis antakse Kasutaja poolt tellitud Toode sihtkohas transpordiettevõtte esindaja poolt Kasutajale üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist tuleb Kasutajal Toode üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida saatelehele sellekohane võimalikult detailne märkus. Mittevastavast Tootest tuleb Kasutajal teavitada viivitamatult Müüjat Veebikeskkonna vahendusel. Kasutaja soovi korral asendab Müüja transpordiettevõtte poolt vigastatud pakendiga Toote.
  7. Kasutaja peab pakendatud Toote kättesaamisel ja selle kasutusse võtmisel arvestama, et ta avaks Toote pakendi ettevaatlikult seda kahjustamata, et säilitada Toote pakend, samuti Tootele paigutatud tehasekleebised ja seerianumbrid, et välistada lepingust taganemise soovi korral sellega seonduvad riskid vastavalt Tingimuste p-le 6.8.
 5. Lepingust taganemine
  1. Kasutajal on õigus lepingust taganeda Tingimuste p-s 5.4. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus Kasutaja ja Müüja vahel on leping sõlmitud, kuid Toote kohaletoimetamine Kasutaja poolt määratud sihtkohta viibib Müüjast tuleneval põhjusel üle Tingimustes määratud tarnetähtaja. Kasutajal on õigus sellisest lepingust taganeda 3 tööpäeva jooksul alates Müüjalt Toote viibimise ja selle põhjuste kohta teadasaamisest, esitades Müüjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse (vt lisa 1).
  2. Füüsilisest isikust Kasutajal on õigus taganeda ostu-müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates Toote kättesaamisest. Ostu-müügilepingust taganemiseks peab Kasutaja saatma Müüjale nimetatud tähtaja jooksul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse, milles Kasutaja märgib, kas ta soovib läbi lepingust taganemise saada Müüjalt tagasi Toote eest makstud rahasumma või vahetada ostetud Toote mõne muu Müüja poolt pakutava Toote vastu. Taganemisõiguse kasutamiseks võib Kasutaja kasutada Tingimuste Lisas 1 olevat taganemisavalduse tüüpvormi. Kasutaja loetakse asja tagastamise kohustuse tähtaegselt täitnuks, kui ta on lepingu esemeks olnud asja tagasi saatnud käesoleva Tingimuste punkti esimeses lauses nimetatud tähtaja jooksul.
  3. Kasutajal puudub õigus Tingimuste p 6.2. alusel lepingust taganeda, kui ostu-müügilepingu objektiks olevaks Toode on:
   1. asi, mille hind sõltub finantsturu kõikumisest, mida Müüja ei saa mõjutada ja mis võib ilmneda taganemistähtaja jooksul;
   2. asi, mis on valmistatud, arvestades Kasutaja isiklikke vajadusi (nt ilmutatud fotod jms);
   3. asi, mis on valmistatud Kasutaja esitatud tingimuste kohaselt;
   4. asi, mis rikneb või vananeb kiiresti;
   5. selline suletud pakendis asi, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel (eelkõige, kuid mitte ainult tervisetooted, sh esemed, mille kasutusotstarve on seotud intiimpiirkonnaga ja sugulise rahuldamise pakkumisega) ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;
   6. asi, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;
   7. kiireloomuliste parandus- või hooldustööde tegemine, kui tarbija on ettevõtjalt tellinud selleks kohaletuleku
   8. suletud ümbrises audio- ja videosalvestise või arvutitarkvara üleandmine, kui tarbija on ümbrise avanud;
   9. ajaleht, ajakiri või muu perioodiliselt ilmuv väljaanne;
   10. Kasutaja poolt kasutusele võetud (nt kasutatud ilu- ja tervisetooted jms);
   11. Toodet ei saa selle olemuse tõttu tagastada (nt elektrooniliselt edastatud tooted: videokoolitus, allalaetav fail vms).
  4. Kasutaja poolt lepingust taganemise korral kohustub Müüja tagastama Kasutajale Toote eest tasutud ostu-müügihinna ja Transpordikulu (kui Transpordikulu on kantud). Kui Kasutaja on valinud Müüja pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Müüja Kasutajale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu. Müüjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Kasutaja on talle tagastanud lepingu esemeks olnud Toote või esitanud tõendi, et ta on selle asja tagasi saatnud.
  5. Müüja kannab raha tagastatud Toote eest tagasi Kasutaja poolt märgitud pangakontole hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse jõudmisest Müüjani, eeldusel, et Kasutaja on sama tähtaja jooksul Toote Müüjale tagastanud või esitanud Müüjale tõendi selle kohta, et ta on Toote Müüjale tagasi saatnud, Toode vastab Tingimuste p-s 6.6. sätestatud nõuetele ning ei esine alust Kasutajale tagastatava summa vähendamiseks või tasaarvestamiseks vastavalt Tingimuste p-le 6.8.
  6. Kasutaja poolt tagastatav Toode peab olema komplektne (olema pakendis ja sisaldama kõiki Toote pakendis sisaldunud esemeid, sh lisavarustust). Kui Toode on ostetud kampaania korras, kus Tootele on lisatud veel mõni toode, tuleb Kasutajal tagastada kogu komplekt, st nii Toode kui ka teised tooted.
  7. Kasutaja kannab talle Toote tagastamisega seotud otsesed kulud. Kasutaja kannab Toote tagastamisega seotud transpordikulud, välja arvatud juhul, kui Toode ei vasta Veebikeskkonnas kirjeldatule. Kasutajapoolse lepingu taganemise korral kannab Kasutaja lepingust taganemisel Toote tagastamise kulud või Toote äraviimise kulud olukorras, kui Toodet ei saa selle olemuse tõttu tavalise postiteenuse kaudu tagastada.
  8. Kui Kasutaja poolt tagastatav Toode (ja/või Toote pakend) on halvenenud, vigastatud või kahjustunud ning selline halvenemine/kahjustumine on põhjustatud Kasutajast tulenevatest asjaoludest, on Müüjal õigus tasaarvestada Toote väärtuse vähenemine Kasutaja poolt Toote eest tasutud ning Kasutajale tagastamisele kuuluva summaga. Kasutaja vastutab Toote väärtuse vähenemise eest, kui väärtuse vähenemine on tingitud Toote kasutamisest muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Lubatud viisil Toote kasutamiseks peab Kasutaja käsitsema ja kasutama asja üksnes viisil nagu seda on võimalik teha jaekaupluses Toote ostmisel.
  9. Tasaarvestamiseks saadab Müüja Kasutajale tasaarvestamise avalduse Kasutaja poolt tellimuse vormistamisel esitatud e-posti aadressile. Juhul, kui Kasutaja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Kasutajal õigus kaasata Toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse võrdselt Kasutaja ja Müüja vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ekspertiisi tulemusena ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.
  10. Müüjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda Tingimuste p-s 3.4. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus tehnilise vea tõttu on Veebikeskkonnas pakutava Toote hind muutunud/muudetud võrreldes vastava Toote tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole Toote juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Tootele kehtestatud allahindlusega, ning Müüja ei ole Toodet Kasutajale veel lepingu täitmiseks sihtkohta saatnud. Müüjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda ka Tingimuste p-s 3.5. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus vahetult pärast Kasutaja poolt Toote eest tasumist selgub, et Kasutaja poolt soovitud Toode on Müüjal otsa saanud. Müüjal on õigus eelkirjeldatud tehingutest taganeda 3 tööpäeva jooksul alates tehingust teadasaamisest, esitades Kasutajale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse (eelistatult Kasutaja poolt märgitud e-posti aadressile). Müüja kohustub tehingust taganemise korral hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul tagastama Kasutajale tema poolt Toote eest tasutud maksumus koos tasutud Transpordikuluga.
  11. Lisaks Tingimuste p-des 6.1., 6.2. ja 6.10. sätestatud lepingust taganemise õigusele on nii Kasutaja kui ka Müüja õigustatud Tingimuste rikkumise või Toote mittevastavuse korral kasutama ka teisi seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.
 6. Müüja vastutus Toote mittevastavuse puhul ja Toote tootja müügigarantii
  1. Müüja vastutab Ostjale müüdud Toote lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba Toote üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates Toote üleandmisest Kasutajale. Sellest esimese kuue kuu jooksul Toote üleandmisest Kasutajale eeldatakse, et puudus oli olemas juba Toote üleandmise ajal.
  2. Tootel puuduse ilmnemisel peab Kasutaja hiljemalt kahe kuu jooksul puuduse ilmnemisest sellest Müüjat teavitama, esitades selleks Müüjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pretensiooni. Kasutaja peab pretensioonis märkima enda nime ja kontaktandmed, pretensiooni kuupäeva, Tootel puuduse ilmnemise kuupäeva ja puuduse kirjelduse, Müüjale puudusega Toote suhtes esitatava nõude ning viitama või lisama pretensioonile Toote suhtes Müüjaga sõlmitud lepingut tõendava dokumendi. Müüja vastab Kasutaja esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.
  3. Kasutajal on Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral õigus nõuda Müüjalt Toote parandamist või selle asendamist nõuetele vastava ja puudusteta Toote vastu, selle võimatuse või ebamõistlikkuse korral aga taganeda Toote suhtes sõlmitud lepingust. Kui Tootel on puudused, mille eest Müüja vastutab, parandab või asendab Müüja puudusega Toote. Seejuures kohustub Kasutaja tagastama Müüjale puudustega Toote. Kui Toodet ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Müüja Ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud pärast seda, kui Ostja on tagastanud Müüjale puudustega Toote.
  4. Müüja ei vastuta Tootel ilmnenud puuduste eest, mis on tekkinud Kasutaja süül või kui puudus on tekkinud Toote mittevastava kasutamise tagajärjel.
  5. Lisaks Tingimuste p-s 7.1. sätestatud Müüja vastutusele võib Toote suhtes kehtida ka Toote tootja poolt antav müügigarantii, mille täpsem sisu, tähtaeg, kehtivusala jm tingimused on määratud konkreetse Toote tootja poolt antava müügigarantii tingimustes. Kasutajal on õigus teda huvitava Toote tootja müügigarantii olemasolu ja täpsemate tingimuste kohta info saamiseks pöörduda Müüja poole Veebikeskkonna vahendusel või Veebikeskkonnas leitavate kontaktandmete kaudu.
 7. Andmekaitse ja privaatsustingimused
  1. Müüja jaoks on oluline Kasutajate privaatsus ning käesolevate privaatsustingimuste eesmärk on tagada mh selgus, kuidas Müüja kogub, kasutab, avalikustab, edastab ja salvestab isikuandmeid. Müüja väärtustab oma klientide (Kasutajate) privaatsuse kaitsmist ning on selleks kasutusele võtnud protseduurilised ja tehnilised kaitsevahendid Kasutajate turvalisuse ja isikuandmete puutumatuse kaitseks.
  2. Müüja on võtnud kasutusele mõistlikud meetmed Kasutajate turvalisuse ja isikuandmete puutumatuse kaitseks. Müüja järgib seejuures Euroopa Liidu andmekaitse direktiivi (direktiiv 95/46/EÜ) põhimõtteid.
  3. Müüja kogub Kasutaja kohta andmeid, mis tulenevad Veebikeskkonna kasutamisest, muu hulgas näiteks 1) seoses teenustega, mis võimaldavad Kasutajal luua Veebikeskkonnas kontosid või profiile, sh andmed, mis on vajalikud konto või profiili loomiseks (nt Kasutaja nimi ja e-posti aadress); 2) kui Kasutaja esitab Veebikeskkonnas tellimuse, millisel juhul küsitaks Kasutaja nime, kontaktandmeid, kohaletoimetamise aadressi ja arve esitamise aadressi, samuti krediitkaardi andmeid, mis on vajalikud tellimuse töötlemiseks; 3) kui Kasutaja osaleb Müüja korraldatud või sponsoreeritud kampaanias; 4) kui Müüja palub vastata küsitlustele, mida kasutatakse uurimuste, analüüsi või kliendigruppide mõõtmise eesmärgil; 5) turundamiseks; 6) Kasutajaga suhtlemine (sh päringutele vastamine); 7) teenuste ja veebikeskkonna täiendamiseks ja kasutusmugavuse parandamiseks; 8) Kasutajate teavitamiseks; 9) tellimuste töötlemiseks, sh Toodete edastamiseks ja kohaletoimetamiseks; 10) küsitluste läbiviimiseks; 11) müügikampaaniate korraldamiseks jne.
  4. Müüja kogub Kasutajalt teavet veebikeskkonna kasutamise kohta seadmes oleva tarkvara ja muude rakenduste abil, näiteks: 1) logiteavet, sh Kasutaja poolt veebikeskkonna kasutamise aeg ja kestus, otsingusõnad, mida Kasutaja veebikeskkonna kaudu sisestab ning mis tahes teave, mida säilitatakse küpsistes, mille Müüja on Kasutaja seadmesse salvestanud; 2) asukoha teavet, sh Kasutaja kasutatava seadme GPS signaal või lähedalasuva WiFi leviala ja mobiilimastide teave, mida võidakse edastada Müüjale Veebikeskkonna kasutamise ajal; 3) muud andmed, sh Kasutaja kasutatavad rakendused, külastatavad veebilehed ja info selle kohta, kuidas Kasutaja suhtleb veebikeskkonna kaudu pakutava sisuga.
  5. Müüjal on õigus koguda Kasutaja kohta muud teavet Kasutaja seadme või Kasutajapoolse veebikeskkonna kasutuse kohta erinevatel viisidel, mida Müüja selgitab Kasutajale kogumise hetkel või muul moel, Kasutaja nõusolekul.
  6. Kasutajal on õigus teatud tüüpi isikliku teabe andmisest Müüjale keelduda, kuid see võib mõjutada Kasutaja valikuid Veebikeskkonna kasutamisel.
  7. Müüja kasutab Kasutaja kohta kogutud teavet mh järgmistel eesmärkidel: et 1) registreerida Kasutaja Veebikeskkonna kasutajaks; 2) pakkuda Kasutajale Veebikeskkonnas müüdavaid Tooteid ja teenuseid; 3) pakkuda Kasutajale suunatud sisu, Tooteid ja individuaalseid teenuseid vastavalt Kasutaja varasematele toimingutele veebikeskkonnas; 4) reklaamimiseks, näiteks Kasutajale suunatud reklaamide pakkumiseks; 5) Müüja turu, klientide, toodete ja teenuste hindamiseks ja analüüsimiseks (sh Kasutaja arvamuse küsimiseks Müüja Toodete ja teenuste kohta ning kliendiuuringute läbiviimiseks); 6) mõista, kuidas inimesed kasutavad Veebikeskkonda, et Müüja saaks tõsta teenuste kvaliteeti ja pakkuda uusi Tooteid ja teenuseid; 7) konkursside ja reklaamikampaaniate korraldamiseks; 8) pakkuda Kasutajale abi, kui Kasutaja on seda palunud täiendavat teavet või saatnud Müüjale järelepärimise; 9) teavitada Kasutajat muudatustest Müüja pakutavates Toodetes ja teenustes; ja 10) muuks otstarbeks Kasutaja nõusolekul.
  8. Müüja ei avalda ega jaga ilma Kasutaja nõusolekuta Kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele nende endi sõltumatutel turustamis- või ärilistel eesmärkidel.
  9. Müüja võib avaldada andmeid muu hulgas 1) teenusepakkujatele, mis pakuvad Tooteid Müüja nimel. Need üksused tohivad kasutada Kasutaja andmeid ainult Müüja pakutavate Toodete müügi eesmärgil; 2) finantsettevõtjatele (nt liisingut ja järelmaksu pakkuvatele partneritele) või kaardimaksete pakkujatele. Internetipanga ja Kasutaja vaheline ühendus on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta, see on krüpteeritud. Tasudes ostu eest pangalingi või krediitkaardiga sisestab Kasutaja oma andmed otse pankade kaardikeskuse serverisse või krediitkaardiga makset võimaldava ettevõtte serverisse. Kasutaja andmete hoidmine on reguleeritud pankade, liisingteenuse partnerite, pankade kaardikeskuse ja Veebikeskkonna vaheliste lepingutega ja kontrollitud Andmekaitse Inspektsiooni poolt; 3) Müüja sidusettevõtjatele tingimusel, et selline jagamine on vajalik teenuste osutamiseks; 4) Müüja äritehingutega seotud teised isikud seoses ettevõtte varade ühendamise või üleandmisega või äritehinguga või pankroti korral; 5) teised isikud, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb õigusaktidest või on vajadus kaitsta Veebikeskkonda, sh täita kohaldatavaid seaduseid või reageerida kohustuslikule õiguslikule protsessile (nt kohtu korraldus); kontrollida või nõuda eeskirjade täitmist, mis reguleerivaid veebikeskkonna kasutamist; kaitsta Müüja või Müüja sidusettevõtjate, äripartnerite või klientide õigusi, varalisi huve või turvastandardeid.
  10. Müüja säilitab Kasutaja isikuandmeid seni, kuni see on vajalik eeltoodud eesmärkide täitmiseks. Kasutajal on õigus nõuda oma andmete kustutamist või muutmist Müüja andmebaasis. Kasutajal on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi Müüja poolt saadetavaid pakkumisi või teenuseid. Andmete kustutamist ja/või muutmist saab taotleda oma Veebikeskkonnas loodud kontolt või e-posti teel.
  11. Kasutaja nõustub isikuandmete kogumise, edastamise, säilitamise ja töötlemisega sihtkohas, mis asub väljaspool tema elukohariiki, Tingimustes vastaval viisil. Seejuures tuleb arvestada, et andmekaitse- ja muud seadused nendes riikides, kuhu Kasutaja isikuandmeid võidakse edastada, ei pruugi tingimata olla samad nagu Kasutaja riigi seadused.
  12. Müüja rakendab mõistlikke meetmeid kindlustamaks, et Müüja säilitab Kasutaja kohta käivat teavet ainult nii kaua, kui see on vajalik selle kogumise eesmärgi täitmiseks või nagu kohaldatavad seadused ette näevad.
  13. Müüjal ning kolmandatel isikutel, kes vastutavad Veebikeskkonna teenuste toimimise eest, on õigus kasutada küpsiseid, tugisignaale (beaconseid) ja muid tehnoloogiaid veebikeskkonna teatud osades.
  14. Küpsised on väikesed andmefailid, mille veebiserver saadab veebibrauserile, ja mis koguvad teavet Kasutaja arvuti, teleri, mobiiltelefoni või muu seadme kohta sel ajal, kui Kasutaja veebilehte külastab. Need võimaldavad üksusel, kes pani küpsise Kasutaja seadmesse, Kasutajat üle veebilehtede, teenuste, seadmete ja/või brauserite ära tunda. Küpsised on muu hulgas funktsionaalselt ka kasulikud, nt 1) küpsised mäletavad Kasutaja sisselogimise andmeid, seega Kasutaja ei pea neid iga kord, kui Veebikeskkonda sisse logib, uuesti sisestama; 2) küpsised aitavad Müüjal ja kolmandatel isikutel kindlaks teha, millised veebikeskkonna osad ja sektsioonid on kõige populaarsemad ja need aitavad ära tunda, milliseid lehekülgi ja funktsioone külastajad kasutavad ja kui palju aega nad nendel lehekülgedel kulutavad. Analüüsides sellist infot, saab Müüja veebikeskkonda paremini arendada, et vastata klientide vajadustele ja parandada kasutajakogemust; 3) küpsised aitavad Müüjal ja kolmandatel isikutel jälgida, millised reklaame on Kasutaja näinud, et Kasutajale ei kuvataks sama reklaami iga kord, kui Kasutaja kasutab veebikeskkonda; 4) küpsised aitavad Müüjal ja kolmandatel isikutel pakkuda Kasutajale asjakohast sisu ja reklaami, kogudes teavet veebikeskkonna ja teiste veebilehtede ning rakenduste Kasutajapoolse kasutuse kohta.
  15. Kui Kasutaja kasutab Veebikeskkonda pääsemiseks veebilehitsejat, saab Kasutaja seadistada oma veebilehitseja selliselt, et see kas lubab kõik küpsised, keelab kõik küpsised või teatab, kui küpsis saadetakse. Iga veebilehitseja on erinev, mistõttu tuleb Kasutajal tuvastada „Abi“ / „Help“ menüüst, kuidas küpsiste seadeid muuta. Kasutaja seadme operatsioonisüsteem võib sisaldada täiendavat küpsiste kontrolli.
  16. Kasutajal on õigus küpsiste vastuvõtmisest keelduda, aktiveerides oma lehitsejas vastava küpsiste keelamise funktsiooni. Mõned teenused võivad olla loodud selliselt, et need töötavad ainult küpsiseid kasutades ning küpsiste blokeerimine võib mõjutada Kasutaja võimalust neid teenuseid või teatud osi nendest kasutada.
  17. Müüja võib koos teatud kolmandate isikutega kasutada tehnoloogiat beacons (tugijaama saadetud paketid või „pikslid'), mille eesmärk on edastada teavet Kasutaja seadmest serverile. Beaconsid saab lisada veebi sisule, videotele ja e-kirjadele ning need võimaldavad serveril lugeda Kasutaja seadmest pärinevat teatud liiki teavet; näha, millal Kasutaja on vaadanud mingit konkreetset sisu või e-kirja, määrata kuupäeva ja kellaaega, millal Kasutaja vastavat beaconit vaatas, ning Kasutaja seadme IP-aadressi. Müüja ja kolmandad isikud kasutavad beaconse erinevatel eesmärkidel, sealhulgas veebikeskkonna kasutuse analüüsimiseks ning (koos küpsistega) sisu ja reklaami pakkumiseks vastavalt Kasutaja eelistustele.
  18. Müüja võib kasutada veebimajakaid, mis on kinnitatud veebikeskkonda või e-mailile ja mis võimaldavad Müüjal mh kindlaks määrata, kas ja kui palju Kasutaja mingit veebikeskkonna alalehte külastanud. Näiteks võivad majakatena funktsioneerida elektroonilised kujutised (mh bännerid, pildid jne).
  19. Müüja ei kogu teadlikult isikuandmeid alaealistelt (isikutelt, kes on nooremad kui 18 aastat). Alla 18-aastased külastajatel tuleb enne isikuandmete avaldamist küsida vanema ja/või eestkostja nõusolekut. Vanema ja/või eestkostja nõusolekute andmete avaldamine on alaealistel keelatud.
  20. Müüja võib koguda Kasutaja andmeid ka internetiväliselt (offline) (näiteks juhul, kui Kasutaja helistab Müüjale, mille käigus Kasutaja esitab, täpsustab või täiendab enda isikuandmeid Müüjale). Kui Müüja sisestab Kasutaja andmed Veebikeskkonna andmebaasi, kasutab Müüja selleks SSL-turvaprotokolli.
  21. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta eeltoodud privaatsustingimusi, ilma et teavitaks sellest eelnevalt Kasutajat. Kasutajal on kohustus iga kord, kui ta kasutab Veebikeskkonda, tutvuda privaatsustingimustega.
  22. Müüja ei vastuta ühegi veebikeskkonna sisu ega privaatsuse ja andmekaitse tingimuste eest, millele Müüja veebikeskkond lingib, või milliselt veebilehelt lingitakse Müüja veebikeskkonnale.
 8. Tingimuste muutmine, vastutus, vaidluste lahendamine, autoriõigused
  1. Kõik autoriõigused Veebikeskkonnas kättesaadavatele teostele kuuluvad Müüjale või on Müüja selleks eelnevalt omandanud vastava õiguse. Autoriõigus laieneb ka käesolevatele kasutustingimustele.
  2. Kasutajal õigus käesolevad kasutustingimused salvestada, et tagada vajaduse esinemisel nende taasesitamine lepingu sõlmimise hetkel püsival andmekandjal. Salvestamine on võimalik käesolevate kasutustingimuste üleval paremas nurgas nupule “Salvesta” vajutamise kaudu.
  3. Müüjal on õigus Tingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt ja ilma etteteatamata muuta. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest Veebikeskkonnas. Kui Kasutaja esitas tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Kasutaja ja Müüja vahelisele õigussuhtele Kasutaja poolt tellimuse esitamise hetkel kehtinud Tingimusi, v.a kui seaduses või Tingimustes on ette nähtud teisiti.
  4. Tingimuste osapooled vastutavad teineteise ees Tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Müüja ei vastuta Kasutajale tekitatud kahju eest või Toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ette ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
  5. Kasutaja ja Müüja vahel Veebikeskkonna kasutamisel, ostu-müügitehingu sõlmimisel ja täitmisel tekkivad vaidlused üritavad osapooled ära lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kasutajal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse juures tegutseva Tarbijakaebuste komisjoni või kohtusse. Kohtusse pöördumise korral on Kasutaja ja Müüja leppinud kokkuleppelise kohtualluvusena kokku Müüja asukohajärgse kohtu.
  6. Kui Kasutaja on juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, siis ei kohaldu tarbija eriõigusi puudutavad sätted (nn tarbijakaitsesätted).

 

Lisa 1 - Taganemisavalduse tüüpvorm
Käesoleva täidetud taganemisavalduse saatmine Müüjale toob kaasa lepingust taganemise ning sellega kaasnevad lepingus ja seaduses sätestatud õiguslikud tagajärjed nii Kasutajale kui ka Müüjale

Kellele:
Nordic Digital AS (registrikood 10240231, asukoht Tööstuse tee 6, Tõrvandi alevik, Kambja vald, 61715 Tartumaa, e-post info@photopoint.ee)

Käesolevaga taganen lepingust, mille esemeks on: ...................................
(märkida Toote tootja nimi, mark ja seerianumber)

Tellimuse esitamise kuupäev ............................
Toote kättesaamise kuupäev ............................

Taganemise põhjus (valikuline): ......................................................... .........................................................

Kasutaja nimi:
Kasutaja aadress:
Kasutaja e-post:

Kasutaja allkiri (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse kirjalikult)

Esitamise kuupäev: .........................